هزینه‌ی سرویس‌های مپ براساس تعداد درخواست‌های روزانه به سرورها و مطابق مقادیر عنوان‌شده در صفحه‌ی تعرفه‌ها محاسبه می‌شود.

به‌طور کلی هر درخواست به هر سرویس ارائه شده توسط مپ،‌یک درخواست محاسبه می‌شود؛ به جز موارد زیر:

۱- شمارش تعداد درخواست‌ها در سرویس ماتریس فاصله (Distance Matrix) معادل تعداد نمایه‌های ماتریس است (تعداد مبدأ * تعداد مقصد).

۲- شمارش تعداد درخواست‌ها در سرویس بهینه‌سازی مسیر (TSP) معادل توانِ دوم مقصدها است (N^2 که N برابر با تعداد مقصدها است).

۳- شمارش تعداد درخواست‌ها در سرویس بهینه‌سازی ناوگان (VRP) معادل دوبرابر توانِ دوم مقصدها است (2*N^2 که N برابر با تعداد مقصدها است).