برای ورود باید از اطلاعات تأیید شده استفاده کنید. در هنگام ثبت‌نام و در مرحله‌ی آخر کد تأییدی به شماره‌ی شما ارسال می‌شود که با ورود اون کد به‌صورت خودبه‌خود وارد پنل کاربری می‌شوید. پس در این مرحله شماره‌ی شما تأیید شده و برای ورود می‌توانید از شماره‌ی همراه خودتون استفاده کنید. در صورتی که ایمیل تأییدی که برای شما ارسال شده را هم تأیید کنید و یا اگر دریافت نکرده‌اید از طریق پنل کاربری درخواست ارسال ایمیل تأیید را بدهید و آن را تأیید کنید، می‌توانید برای ورود از ایمیل خودتون هم استفاده کنید.